Delock Slot bracket 2 x eSATApd 5 V / 12 V Slot Bracket2 x eSAT Apd 5 V / 12 V S l o t bl e c h f ü r d e n E i nb au i n e i n e n P C S l ot I n t e r n : 1 x 9 P i n U S B , 2 x S A T A , 1 x P o w e r 4 P i n E x t e r n : 2 x P o w e r O v e r e S A T A 5 V / 1 2 V ( e S A T A p d ) • Pl u g & P l a y O S u na b h ä n g i g, k e i n e T r e i b e r in s t a ll a ti o n e r f o r d e r l i c h P C mi t e i n e m f r e i e n S l ot Z w e i i n t e r n e S A T A P o r t s E i n i n t e r n e n U S B P o r t S l ot b r a c k e t f o r in s t a l l a ti o n i n to a P C sl ot I n t e r n a l : 1 x 9 p i n U S B , 2 x S A T A , 1 x p o w e r 4 p i n E x t e r n a l : 2 x P o w e r O v e r e S A T A 5 V / 1 2 V ( e S A T A p d ) • Pl u g & P l a y O S i n d e p en de n t , n o d r i v e r in s t a l l a ti o n n e c e s s a r y P C w i t h o n e f r e e s l ot T wo i n t e r n a l S A T A p o r t s O n e i n t e r n a l U S B p o r t 6 1 7 2 5